Veľká Británia - zástava FB
  • Matematický ústav SAV z pohľadu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
    [pdf] (59,5 kB) [odt] (46,3 kB) [doc] (54,2 kB) [docx] (13,9 kB)
  • V E R E J N É  O B S T A R Á V A N I E
  • Etický kódex SAV [pdf] (31,2 kB)

Doktorandské štúdium

Matematický ústav SAV v Bratislave spolu so svojimi pobočkami: Detašovaným pracoviskom MÚ SAV v Košiciach, Oddelením informatiky Bratislava a Inštitútom matematiky a informatiky, spoločné pracovisko MÚ SAV a UMB Banská Bystrica, v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, organizuje doktorandské štúdium podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 v akademickom roku 2015/2016 v študijnom odbore

9–1–9 aplikovaná matematika.

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je 4 roky, v externej forme 5 rokov. Obvyklá lehota na podávanie prihlášok je 30. jún.
Vypísané témy na rok 2015 a ďalšie informácie sú na našej stránke o doktorandskom štúdiu.

Stáž na Matematickom ústave SAV

Študentom VŠ matematického zamerania po 3. alebo 4. ročníku ponúkame odbornú mesačnú stáž na Matematickom ústave SAV v Bratislave alebo v Košiciach. Ponúkame konzultácie s pracovníkmi Matematického ústavu s výhľadom ďalšej spolupráce a možnosťou doktorandského štúdia v budúcnosti. Nemôžeme zabezpečiť ubytovanie, štipendium je 250,- EUR na 4 týždne.

Ďalšie informácie na adrese mathinst@mat.savba.sk.

Európsky týždeň vedy - fotografie

Dňa 10. 11. 2016 prebehol v Bratislave a Košiciach v rámci Európskeho týždňa vedy (ESW)

Deň otvorených dverí na Matematickom ústave SAV.


Fotografie: Bratislava, Košice


Informácie o prednáške Dr. Emílie Haluškovej v Liptovskom Mikuláši a fotky z nej možno na stránke:

https://esslm.sk/mobiova-paska/


Okrem toho Dr. E. Halušková mala 7. 11. 2016 prednášky pre 3 triedy (2x šiestakov a 1x ôsmakov) na ZŠ Demänovská ulica, Lipt. Mikuláš s názvom Matematické prekvapenie pre futbalistov a 8. 11. 2016 pre 2 triedy (ôsmakov a sekundánov) na Evanjelickej spojenej škole, Lipt. Mikuláš s názvom Keep everything, share anything.


Fotografie: ZŠ Demänovská ulica, Evanjelická spojená škola


V rámci Európskeho týždňa vedy taktiež prebehla zábavnou formou účasť na hodinách matematiky pracovníkov Detašovaného pracoviska MÚ SAV v Košiciach, Dr. E. Haluškovej, Mgr. D. Štiberovej a Mgr. P. Mlynárčika, na ZŠ Krosnianska 4, Košice v triedach siedmakov a ôsmakov (klasických i pre nadaných žiakov). Žiaci sa hrali na vedecké tímy, ktoré medzi sebou súťažili. Úlohou bolo, na hracom pláne sa čo najskôr doplaviť na vzácny nepreskúmaný ostrov, pričom pohyb loďky bol riadený vyriešením zaujímavých logických úloh. V triedach vládla priateľská atmosféra a radosť z úspešne vyriešených úloh.


Fotografie: ZŠ Košice