Veľká Británia - zástava FB
  • Matematický ústav SAV z pohľadu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
    [pdf] (59,5 kB) [odt] (46,3 kB) [doc] (54,2 kB) [docx] (13,9 kB)
  • V E R E J N É  O B S T A R Á V A N I E
  • Etický kódex SAV [pdf] (31,2 kB)

Doktorandské štúdium

Matematický ústav SAV v Bratislave spolu so svojimi pobočkami: Detašovaným pracoviskom MÚ SAV v Košiciach, Oddelením informatiky Bratislava a Inštitútom matematiky a informatiky, spoločné pracovisko MÚ SAV a UMB Banská Bystrica, v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, organizuje doktorandské štúdium podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 v akademickom roku 2015/2016 v študijnom odbore

9–1–9 aplikovaná matematika.

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je 4 roky, v externej forme 5 rokov. Obvyklá lehota na podávanie prihlášok je 30. jún.
Vypísané témy na rok 2015 a ďalšie informácie sú na našej stránke o doktorandskom štúdiu.

Autoreferát dizertačnej práce

Autoreferát k nahliadnutiu pre budúcu obhajobu dizertačnej práce doktorandky

Mgr. Kristíny Čevorovej.


Autoreferát [PDF] (177 kB)


Obhajoba jej dizertačnej práce s názvom

State Complexity and Magic Number Problem for Unary Operations

sa uskutoční 22. 9. 2016 o 11.00 v seminárnej miestnosti MÚ SAV, Bratislava.

Úspešné obhajoby

V dňoch 23. 8. 2016 a 24. 8. 2016 prebehli úspešne obhajoby dizertačných prác doktorandov

Mgr. Antona Sedliaka a Mgr. Tomáša Gregora.

 

Blahoželáme.

Obhajoba - termín

Obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Antona Sedliaka.

sa uskutoční 23. 8. 2016 o 10.00 v seminárnej miestnosti MÚ SAV.


Dizertačná práca [PDF] (14,2 MB), Autoreferát [PDF] (1.2 MB)

Obhajoba - termín

Autoreferát k nahliadnutiu pre obhajobu dizertačnej práce doktoranda

Mgr. Tomáša Gregora,

ktorá sa uskutoční 24. 8. 2016 o 14.00 na Matematickom ústave v Bratislave.


Autoreferát [PDF] (1,15 MB)

Stáž na Matematickom ústave SAV

Študentom VŠ matematického zamerania po 3. alebo 4. ročníku ponúkame odbornú mesačnú stáž na Matematickom ústave SAV v Bratislave alebo v Košiciach. Ponúkame konzultácie s pracovníkmi Matematického ústavu s výhľadom ďalšej spolupráce a možnosťou doktorandského štúdia v budúcnosti. Nemôžeme zabezpečiť ubytovanie, štipendium je 250,- EUR na 4 týždne.

Ďalšie informácie na adrese mathinst@mat.savba.sk.